Geotechnika

 • opinie i ekspertyzy geotechniczne
 • dokumentacje geotechniczne ustalające warunki posadowienia obiektów budowlanych
 • nadzory geotechniczne na budowach
 • wykrywanie przyczyn spękań budynków
 • weryfikacje dokumentacji geotechnicznych

Geologia inżynierska

 • projekty robót geologicznych
 • dokumentacje geologiczno-inżynierskie
 • weryfikacje dokumentacji geologiczno-inżynierskich

Hydrogeologia

 • poszukiwanie wód podziemnych
 • projekty robót i dokumentacje hydrogeologiczne
 • projektowanie i montaż piezometrów
 • pobieranie prób wód gruntowych do szczegółowych badań laboratoryjnych
 • projekty robót dla pomp ciepła

Projekty wzmocnień podłoża gruntowego w zakresie:

 • wymiany gruntów słabonośnych w podłożu
 • kolumn formowanych w gruntach słabonośnych
 • stabilizacji podłoża gruntowego
 • dogęszczenia podłoża gruntowego
 • konsolidacji podłoża gruntowego
 • wzmocnień podstaw nasypów geosyntetykami
 • platform roboczych pod ciężki sprzęt budowlany

Badania terenowe

 • wiercenia ręczne i mechaniczne
 • sondowania dynamiczne (DPL, DPM, DPH, DPSH, ITB-ZW)
 • sondowania statyczne (CPT, CPTU)
 • pobieranie prób gruntów i wód gruntowych
 • wykonywanie odkrywek fundamentów
 • sprawdzanie nośności podłoża gruntowego

Badania labolatoryjne

 • wilgotności naturalnej
 • wilgotności optymalnej
 • konsystencji gruntu
 • zawartości węglanów
 • zawartości części organicznych
 • analizy uziarnienia
 • analizy areometryczne
 • wytrzymałości na ścinanie
 • wskaźnika piaskowego

Analizy stateczności skarp nasypów i wykopów

 • określanie współczynnika stateczności globalnej skarp
 • projektowanie konstrukcji oporowych podpierających skarpy nasypów i wykopów
 • projektowanie zbrojenia skarp nasypów geosyntetykami
 • projektowanie przeciwerozyjnego umocnienia powierzchni skarp

Ochrona środowiska

 • określanie warunków gruntowo-wodnych dla przydomowych oczyszczalni ścieków
 • wiercenia okonturowujące strefę zanieczyszczonego podłoża gruntowego